משלוחים לכל חלקי הארץ  

שירות לקוחות: 058-4100591


תקנון אתר
מבוא
 1. ברוך הבא לאתר http://hadetpharm.com/  (להלן -"האתר")  האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי האדיט פארם (חנות וירטואלית(להלן"המוצרים"). הרכישה באתרתתאפשר בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן "תנאי השימוש").
 2. המשתמש באתר (להלן"המשתמש"נדרש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכןהמשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זההמשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאןהמשתמש מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 3. האדיט פארם שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלומעת לעתלפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראשתוקפו של שינוי בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
 4. השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתרזכר ונקבה גם יחד.
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
תנאי סף לביצוע רכישה באתר
 1. ביצוע הרכישה באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
6.1   המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלהאו תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראלבמידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מסיבה אחרת (יחד להלןלצורך תקנון זה: "הקטין"), כי אז נדרש הקטין בזאת לידע את האפוטרופוס הממונה עליו ו/או את הוריו (יחד להלן לצורך תקנון זה: "הממונים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם מראש לביצוע כל פעילותמכל סוג שהואבמסגרת האתרעל הממונים חלה האחריות ליידע את הקטין המעוניין להשתמש באתר בדבר תנאי השימוש בו וכן לפקח על פעילותוכל פעילות אשר תבוצע על ידי קטין באתר תחשב כאילו ניתנה הסכמת הקטין ו/או הממונים עליו לאמור בתנאי התקנון.
6.2   המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
6.3   המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקףשהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרותוחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה .
6.4   המוצרים המבוקשים זמינים במלאי האתר.
6.5   המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראלונמצא במפת החלוקה של חברת השלוחיות .

ביצוע רכישה באמצעות האתר
 1. לצורך ביצוע הרכישהלאחר מסירת פרטיו האישיים כמפורט בסעיף לעיליידרש המשתמש לאשר את ביצוע הזמנתו (להלן"ההזמנה").
 2. התשלום בגין הרכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (ישראלי בלבד (לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגוןשיקמזומןזיכויתו שי).
 3. עם סיום הליך המכירה ישלח לדואר האלקטרוני של המזמין מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן"מסמך פרטי העסקה").
 4. לאחר ביצוע ההזמנה יבדקו פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום אל מול חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראיתישלח אל המשתמש הודעת דוא"לבהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר בעת רישום לאתרבדבר אישור ביצוע הרכישה.
יובהר ויודגש כי ביצוע ההזמנה בפועל על ידי האדיט פארם יעשה רק לאחר שיתקבל אישור חברת האשראי בדבר ביצוע החיובזאת בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטיתובכפוף לזמינות המוצר במלאי.
במידה והרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראיזאת מכל סיבה שהיאכי אז תוצג למשתמש הודעה באתר וכןתישלח לו הודעת דוא"ל על כךבמקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.
 1. מובהר כי זמן אספקת המוצרים אל המשתמש יימנה החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ולא ממועד ביצוע ההזמנה/הזנת פרטי התשלום באתר).
 2. מרגע ביצוע ההזמנה באתר ואילך תהיה רשאית האדיט פארם לשלוח אל המשתמש הודעות עדכון באמצעות דוא"ל ו/או מסרוניםבדבר סטטוס ביצוע ההזמנהמובהר כי ייתכנו אי דיוקים בהודעות העדכון באשר למועדי ליקוט ההזמנהאריזתההעברתה למשלוח וכוולכן רק רישומיה הממוחשבים של האדיט פארם יהוו ראיה מחייבת באשר למועדי ביצוע שלבי ההזמנה השונים.
 3. המכירה באתר הינה מכירה עד גמר המלאיהאדיט פארם אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתרבמקרה שלאחר הזמנת מוצר באתר על ידי המשתמשיתברר כי המוצר אזלבשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנהכי אז תוכל האדיט פארם לפי שיקול דעתהלהודיע על כך למשתמש ולהציע לו מוצר חלופי או לחלופיןלבטל את הזמנת המוצר ולזכות את הלקוח בעלות המוצר המבוטל כפי שחושבה בהזמנה.
 4. מבלי לגרוע מאילו מהוראות תקנון זהמובהר כי בתקופות בהן ייערכו מבצעים שונים באתר תהא האדיט פארם רשאית להורות בדבר שינויים שונים באתר ו/או במגוון השירותים המוצעים ללקוחות האתרלשם הדוגמאבמהלך תקופת מכירה מיוחדת ("sale") ייתכן ולא תינתן האפשרות להזמנת אריזות מתנה ו/או ברכות בהזמנת מוצרים באתר במידה ויתאפשרו במצבים אחרים.
 5. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מאם הוא חל לפי הדיןואינם כוללים דמי משלוח.
 6. האדיט פארם משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת (להלן"המחירים"). עם זאתלאור עדכון המחירים מעת לעת עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת צירוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך הזמנהאם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנהיחויב המשתמש לפי המחירים המעודכניםלמען הסר ספק, האדיט פארם לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמורמובהר כי האדיט פארם רשאית לעדכן ולשנות את המחירים מעת לעת וללא הודעה מוקדמת והמחיר המחייב יהא המחיר שנמסר למשתמש בעת השלמת הליך הזמנה.
 7. לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת).
 8. לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בקניה באתרתשומת לב כי ניתן לממש קופונים רק ברכישה בחנויות.
 9. במקרה של מבצעים מיוחדים ופרסום "תקנון מבצעיחולו על המבצע הוראות "תקנון המבצע". התקנון יפורסם באתר.
פרטי המשתמש
 1. בעת ביצוע רכישה באתר יידרש המשתמש להזין את הפרטים הבאיםמספר תעודת זהותשם פרטי ושם משפחה (במקרה של תאגידשם ומסחברה), טלפוןכתובת מדויקתמיקודכתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלוםייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספיםכמופיע באתרהמשתמש מתחייב בזאת למסור את פרטיו האישיים בלבד וכן מתחייב כי הפרטים שימסרו הינם נכוניםעדכנייםמלאים ומדויקים ומצהיר כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתומובהר כי במסגרת הליך ההזמנה ומסירתה למשתמש נדרשת זמינות המשתמש באופן טלפוני ו/או לקבלת מסרונים וכי במקרה של חסימת קו טלפוני לקבלת תוכן ו/או "טלפון כשרו/או מניעה אחרת לקבלת מסרונים מהאדיט פארםלא ניתן יהיה להשלים את תהליך ההזמנה ומסירתה והמשתמש מאשר כי הדבר ידוע ומובן לו ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות כלשהן כלפי האדיט פארם במקרה של אי קבלת מידע באמצעות טלפון/מסרון מן הטעמים הללומובהר כי במידה והפרטים שיימסרו יהיו שגוייםחלקיים או לא מדויקיםכי אז לא תוכל האדיט פארם להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או את אספקת המוצרים לידי המשתמש במועד המתוכנן.
 2. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ו/או פרטים שאינם שלו עלולה להוות עבירה פלילית וכי במקרה של מסירת פרטים כוזבים ייתכנו צעדים משפטיים אזרחיים ופלילייםלרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו להאדיט פארם בשל כך.
 3. בעצם ביצוע העסקה באתר באמצעות כרטיס אשראי מצהיר בזאת המשתמש כי כרטיס האשראי באמצעותו מבוצעת העסקה הינו בבעלותו או בבעלות תאגיד בשמו הוא מבצע את העסקהכי הכרטיס הינו בתוקף וכי הוא מורשה על פי כל דין ו/או הסכם לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

אספקת המוצרים
 1. האדיט פארם תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר אל כתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.
 2. במידה של יעד מרוחק או הובלה מעל קומה שלישית ללא מעלית או גישה מוגבלת או צורך במנוף, יגבה מחיר נוסף וזאת כמובן בתיאום מראש.
 
אספקת מוצרים לבית המשתמש/מען אחר שמסר
 1. משלוח אל בית הלקוח או מען אחר שמסר המשתמשלפי בחירתויבוצע בכפוף לתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן"דמי המשלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתרדמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחדבין אם הוזמן פריט אחד או יותרהתשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום הכולל עבור המוצרים שהוזמנוולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיאזולת אם בוטלה העסקה בהתאם להוראות הדין.
 2. האדיט פארם תפעל ככל יכולתה לספק את הפריטים לכל מען ברחבי הארץ ואולם אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
 3. תעריף דמי המשלוח יפורסם באתר ויכול להשתנות מעת לעת.
 4. שירותי השילוח יבוצעו באמצעות חברת שליחויות עצמאית (להלן"חברת השילוח"), לפי בחירת האדיט פארם ושיקול דעתה ויכול שזהות החברה המשלחת תשתנה מעת לעתמובהר כי האדיט פארם לא תהא אחראית למעשה ו/או מחדל של חברת השילוח.
 5. האדיט פארם תפעל על מנת לספק את המוצרים שהוזמנו על פי התנאים ודמי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנהבמועד עדכון תקנון זה זמן אספקת המוצרים מרגע הזמנתם באתר הינו בתוך ימי עסקים לכל היותרמובהר כי מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (היינובספירת הימים לא יספרו ימי ו'-ש', ערבי חג וחגוכןכי המועד לתחילת ספירת ימי העסקים יהא במועד קבלת אישור חברת האשראי לעסקהלתשומת לב המשתמשהזמנה שבוצעה באתר שלא ביום עסקים או ביום עסקיםלאחר השעה 14:00, תיחשבלצורך מועד האספקהכהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.
 1. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.
 2. מובהר כי התחייבות האדיט פארם לאספקת המוצרים הינה בכפוף להשלמת ביצוע התשלום על ידי המשתמש ואישורו על ידי חברת האשראי וכן בכפוף לזמינות המוצרים במלאי.
 3. לשם מסירת המוצרים המוזמנים לידי המשתמש בביתו או במען שמסרייצור נציג חברת השילוח קשר טלפוני עם המשתמש לשם תיאום המסירה (באמצעות שיחת טלפון ו/או מסרונים). מובהר כי מסירת המוצרים במועד הינה תלויהבין היתרבזמינות הלקוח לשם תיאום קבלתם עם הנציג כאמור.
מובהר כי עיכוב באספקת מוצרהנובע מאי זמינות הלקוח לא יחשבבכל מקרהכאיחור במסירת ההזמנה על ידי האדיט פארם ולא יזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו.
 1. האדיט פארם לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטי התקשרות שגויים ו/או לא מדויקים/מלאים שמסר המשתמש וכןלא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתותנזקי טבע וכיוצ"בבמקרה של איחור או עיכוב באספקה צפויים ו/או הידועים להאדיט פארם מראשתנקוט האדיט פארם במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמורבהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד ההזמנה.
 2. שינוי מען המשתמש למסירת המשלוח לאחר שהמשלוח כבר יצא אל המען שהוזן באתר בעת ביצוע ההזמנהיבוצע על ידי האדיט פארם בתיאום עם המשתמש (באמצעות מחלקת שירות הלקוחות), בכפוף לתשלום בסך 20 ₪.
ביטול עסקה
 1. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכןהתשמ"א – 1981 (להלן"חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו או לחילופיןלהחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספיהכל כמפורט להלן;
 2. ביטול העסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצראו מסמך פרטי העסקהלפי המאוחר ביניהם.
 3. הודעת ביטול ניתן למסור אל מחלקת שירות הלקוחות של האדיט פארם בטלפון 058-4100591 , במייל hade.pharm@gmail.com בדואר רשום לכתובת  מגארמיקוד 2012800 ,ת.ד 2561.
 4. בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הטלפון והזהות של המשתמש ומספר ההזמנה (ו/או פרטי זיהוי נוספים שידרשו לשם זיהוי העסקה וזהות מבטל העסקה).
 5. החזרת הפריט לידי האדיט פארם תבוצע באחת מהדרכים הבאותמסירת הפריט באחת מחנויות האדיט פארם לפי בחירת המשתמשאו שליחת הפריט אל משרדי האדיט פארם באמצעות דואר /ואו שליח ו/או בדרך אחרתבתיאום עם נציגי האדיט פארם (באמצעות מחלקת שירות הלקוחות).
ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה
 1. כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטוללמעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהםהמוצר יוחזר על חשבון המשתמש.
 2. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).
 3. דמי ביטול ו/או עלויות השילוח עשויים להיגבות מהלקוח על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לרבות מקרים בהם ההזמנה המלאה לא חויבה בדמי משלוח אך לאור ביטול חלקה יש לשלם דמי משלוח וזאת בהתאם למדיניות המשלוחים כפי שמפורסמת באתר.

ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמהבשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל הפרה של החוזה על ידי האדיט פארם 
 1. על המשתמש לבדוק את הפריט/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיובמידה ופריט כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגוםאו כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתריהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו.
 2. בביטול בנסיבות אלה לא ייגבו דמי ביטולכספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטולוהמוצר יוחזר אל האדיט פארם על חשבונה.
 3. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.
 4. להאדיט פארם תעמוד הזכות לתבוע את המשתמש בשל ירידה בערך המוצר.
 5. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באשראי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזרבמקרה של ביטול חלק מן העסקה (החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו) האדיט פארם תחזיר למשתמשבתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטולאת אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר.
 6. בכל מקרה, האדיט פארם תהיה רשאיתעל פי שיקול דעתה ובהתאם לדיןלגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשיםלפי הנמוך מבניהם (ולמעט במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה).
 7. החזרת המוצר לשם החלפתו במוצר אחר או לקבלת זיכוי כספי תעשה בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת בהאדיט פארם כפי שתעודכן מעת לעתבתוך 30 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמשהחזרת המוצר תיעשה באחת מחנויות האדיט פארם  לפי בחירת המשתמשבצירוף חשבוניתובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריטאריזתו לא נפתחה ולא הוסרו תוויות הפריט.
 8. סייגים לזכות הביטוללא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידיםמוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטההעתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 9. בכל שאלה הקשורה לביטול העסקהבירוריםהחלפותהחזרות וכדיש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של האדיט פארם בדוא"ל hade.pharm@gmail.com  או בטלפון 058-4100591 .
ביטול העסקה על ידי האדיט פארם 
 1. האדיט פארם תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה בנסיבות להלן:
1.1            במקרה ונפלה באתר טעות קולמוסבין אם במחיר המוצר המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר כפי שהוצג באתר;
1.2            במקרה של כוח עליוןפעולות מלחמהאיבה או טרור המונעים את המשך המכירהביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
1.3         אם התברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה של המשתמש ו/או מי מטעמו;
1.4         אם המוצר המוזמן סופק לכתובת ו/או לסניף לפי בחירת הלקוח ואולם לא נאסף במשך 14 ימי עסקים ו/או לא נוצר קשר עם הלקוח לשם מסירתו עקב אי זמינות הלקוח ו/או פרטי התקשרות שגויים/חלקיים/לא עדכניים.
 1. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתרבמקרה זהתבוטל העסקה והאדיט פארם תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרככל ששולם.
 2. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמורלא תהיה למשתמש כל טענהתביעה ו/או דרישהמכל מין וסוגכלפי האדיט פארם בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
זכויות יוצרים וקנין רוחני
 1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתרלרבות סימני המסחרהפטנטיםזכויות היוצריםהמדגמיםהשיטות והסודות המסחרייםהינם רכושה הינם רכושה הבלעדי של האדיט פארם בלבד.
 2. האתר והתוכן המופיעים בולרבות עיצוב האתרשרטוטיםתרשימיםעיצוביםאיוריםצילומיםתמונותמפותקטעיאודיוקטעי וידאוטקסטגרפיקה וכיוב(להלן "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראלאמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרותהמידע הוא קניינה של האדיט פארם או של צדדים שלישיים אשר התירו להאדיט פארם לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.
 3. זכויות אלה חלותבין היתרעל עיצובו הגרפי של אתר האדיט פארם בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצריםתיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתואין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר האדיט פארם בבסיס הנתונים באתרברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם האדיט פארם בלא קבלת הסכמת האדיט פארם מראש ובכתבאין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר האדיט פארם לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת האדיט פארם מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחריתאין להעתיקלשכפללהפיץלמכורלשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחרתמונותטקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של האדיט פארם מראש ובכתבאין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבדאין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו האדיט פארם אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתבשם החברהשם המותג (האדיט פארם), סימני המסחר של האדיט פארם (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיובהם כולם רכושה של האדיט פארם בלבדאין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראשאייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתרלרבות גרפיקהעיצובהצגה מילוליתסימני מסחרסימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלההנם בבעלות בלעדית של האדיט פארם ו/או מי מטעמהאין להעתיק לשכפללהפיץלפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם האדיט פארם נתנה את הסכמתה לכךבכתב ומראש.
 4. נאסר על המשתמש להכניס שינוייםלהעתיקלפרסםלהפיץלשדרלהציגלבצעלשכפללהנפיק רישיוןליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של האדיט פארם .
 5. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"לאו לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.
 6. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחרלרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומהלשם חיפושסריקההעתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתרבכלל זהאין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקטאוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתראין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויהאין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנהמכשיראביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע
 1. האדיט פארם ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמורככל האפשר על סודיות המידעפרטיו האישיים של המשתמש (שםדואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של האדיט פארם אשר אחת ממטרותיו היא דיוור ישירלהסרה ממאגר המידעיש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של האדיט פארם במייל hade.pharm@gmail.com  או בטלפון 058-4100591 .
 2. מובהר כי על מנת להגן על סודיות המידע פועלת האדיט פארם באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer)  המשמש להצפנת נתונים מרגע הקלדתם על ידי הלקוח ועד להעברתם למערכת אתר האדיט פארם ויודגשפרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות האדיט פארם מאחר והאדיט פארם נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראימובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונתאין באפשרותה של האדיט פארם להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כןאם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האדיט פארם ו/או להשתמש בו לרעהלא תהיה למשתמש כל טענהתביעה או דרישה כלפי האדיט פארם כמו כןבמקרים הנובעים מכוח עליוןהאדיט פארם לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהואעקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמואם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. לתשומת לב המשתמשבמעמד הרכישה הראשונה באתר יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת מידע תכני באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S). אם המשתמש אינו מעוניין לקבל מידע תכני ו/או הודעות על מבצעים והנחות האדיט פארם הוא יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמורוכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר לרבות במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שיקבל מהאדיט פארם .
 4. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זהשיפור חווית המשתמששיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתרשינוי וביטול שירותים ותכנים קיימיםהתאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמםלמטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירותלמטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא"ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית "עוגיה(Cookies) לצרכי עידוד נאמנותניתוח ומחקר סטטיסטיעריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימייםכגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד'. מובהר כי המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישייםפרט למספר כרטיס האשראיככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון הלקוחות ו/או לניהולו התקין של האתר (כגון על ידי העברת מידע לעובדי החברה ו/או לספקי האתר), והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
 5. האדיט פארם תוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים ככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר ו/או אם תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר וככל שהמידע יועבר לאותו גוף שיקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות בחברה ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל החברה כי הנרשמת לאתר ביצעה מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמשת ביצעה שימוש שיש בו משום לאפשרלסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה.
 6. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שמידע אודות פרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמהוכי ייעשה במידע זה שימוש כדיןמשתמש רשאי לדרוש מהחברה בכתבכי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידעהמשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשיידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיוהאחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש בלבד.

 שיגור פרסומות ודיוור 

לצורך שיפור המעורבות באתר, הפרטים בעת ההזמנה באתר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמנו באמצעות הודעה אלקטרונית (אימייל). במידה והינך מסרב לקבל את דבר פרסומת ניתן להודיע על כך בכל עת באחת מהדרכים הבאות:
הודעה באמצעות טופס הצור קשר באתר

שליחת מייל עם המילה "הסר" למייל שכתובתו hade.pharm@gmail.com
טואול בניית אתרי אינטרנט